Mūsų mokykla

Mokykla-daugiafunkcis centras – vietos gyventojų traukos centras, siūlantis užimtumo ir produktyvaus laisvalaikio organizavimo formas, įvairių kompetencijų ugdymo ir fizinio tobulėjimo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo galimybes mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, ir vietos bendruomenei.

Mokyklos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Mokykloje-daugiafunkciame centre teikiamas kokybiškas ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ir pagrindinis išsilavinimas, tenkinami vaikų ir mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiai, užtikrinama sveika ir saugi ugdymo(-si) aplinka. Mokiniams teikiama pakankamai veiksminga psichologinė (bendradarbiaujama su Kretingos PPT specialistais) bei socialinė pagalba.

Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras aktyviai bendradarbiauja su kitomis seniūnijos teritorijoje (ir ne tik joje) esančiomis organizacijomis ir įstaigomis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialu, Kartenos katalikiškąja palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine, Salantų regioninio parko direkcija, M. Valančiaus gimtinės muziejumi, Kartenos žvakių fabriku „Geralda“, Kartenos girininkija ir kt.

Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvauja mokyklinėse, rajoninėse, zoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, saviraiškos festivaliuose. Ugdytiniai savo akademinius pasiekimus pristato mokyklos bendruomenei tradicinės konferencijos „Mokinio žingsniai į sėkmę“ metu. Taip pat įvairios veiklos mokykloje skatina mokinius bendradarbiauti, pasirūpinti kitais ir savimi (ypač tai akivaizdu jaunųjų maltiečių veikloje), vertybinės nuostatos mokiniams ugdomos įvairių valstybinių, tradicinių švenčių renginiuose, projektuose, akcijose.

Mokykloje ryški etnokultūrinė-meninė veikla: organizuojamos adventinės popietės, rajoninis folklorinių šokių ir ratelių festivalis „Suk, suk ratelį“, švenčiamos Jurginės, Užgavėnės. Mokyklos vaikų folkloro kolektyvui suteiktas „Kartenos cekliukų“ vardas.

Mokykloje-daugiafunkciame centre įsikūręs Kartenos sporto klubas „Kartena“, kasmet organizuojama tradicinė „Vasaros linksmoji futbolo mokykla“.

Ženkli ekologinė veikla – mokykla bendradarbiauja su Salantų regioninio parko direkcija, vykdoma bendra projektinė veikla, tiriamieji darbai.

Mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja visų pakopų prevencinėse programose („Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Įveikiame kartu“, įgyvendinta „Olweus“ programa). Dalyvauta švietimo mainų paramos fondo finansuojamame Mokymosi visą gyvenimą programos veiklos Comenius Regio partnerysčių projekte „Būk savanoris – keisk pasaulį“.

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner