Nuotolinis mokymas

2021-06-01

                                                               Gerbiami Mokiniai ir Tėveliai,


      Informuojame, kad vadovaujantis 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13.4. punktu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-662 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A1-576 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo“ 1 punktu, atsižvelgiant į Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 m. gegužės 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimą bei 5–10 klasių mokinių ir tėvų apklausos ,,Ugdymo organizavimo ir pasiekimų gerinimo poreikiai“ duomenis, ugdymas Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas mišriu būdu:
      1. Nuo 2021 m. birželio 2 d. (trečiadienio)  atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pagrindinio ugdymo 5–8 klasių mokiniams (profilaktinis tyrimas mokiniams neatliekamas).
      2. 9–10 klasių mokiniai 2021 m. birželio 2–4 dienomis tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu.
    3. Nuo 2021 m. birželio 7 d. 9–10 klasių mokinių, kurių pasiekimai žemi (turi mokymosi praradimų, gresiančių neigiamų metinių įvertinimų, neatsiskaitytų darbų ir kt.) Vaiko gerovės komisijos sprendimu bus oeganizuojamas teikiant pagalbą kontaktiniu būdu mokykloje pagal individualų tvarkaraštį.
   Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) nurodymu pradinis ir pagrindinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas: į mokyklą priimami tik sveiki mokiniai, neturintys ūmioms užkrečiamosioms ligoms būdingų simptomų (nekarščiuojantys, nesloguojantys, nekosėjantys ir pan.); 6 metų ir vyresni mokiniai viešose vietose, mokyklos koridoriuose turi dėvėti kaukes (pasirūpinkite kasdien mokykloje turėti ir dėvėti kaukę); mokinius į mokyklą atlydintys suaugusieji privalo dėvėti kaukes ir gali palydėti vaikus iki mokyklos lauko durų, bet į mokyklą, siekiant užtikrinti mokinių ir mokytojų saugumą, maloniai prašome neužeiti. Į savo klasę 5–8 klasių mokiniai turi nueiti patys; esant būtinybei tėvams susitikti su mokytoju, susisiekite nuotoliniu būdu (skambučiu, žinute ar pan.); po pamokų tėvai laukia ir sutinka mokinius mokyklos kieme (prie ąžuolo) ir į mokyklą neužeina; mokykliniu autobusu pavežami mokiniai turi dėvėti kaukes; Nuo 8.10 val. iki pamokų pabaigos 15.00 val. mokykla bus užrakinama, pašaliniai asmenys neįleidžiami; pavėlavę ar dėl kitų priežasčių vėliau į mokyklą atvykę mokiniai į mokyklą bus įleidžiami paskambinę pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu; į lauką 5–8 klasių mokiniai bus išleidžiami organizuotai: į judriąsias pertraukas lauke galės išeiti ir pailsėti numatytoje vietoje – aikštelėje prie ąžuolo, prižiūrimi budinčių mokytojų; draudžiama palikti mokyklos teritoriją (eiti į parduotuvę ar pan.); rekomenduojame visiems 5–8 klasių mokiniams organizuotai valgyti mokyklos valgykloje nustatytu laiku prie klasei skirto stalo; iš namų atsineštus užkandžius bus galima valgyti valgykloje kartu su pietaujančiais klasės draugais; pertraukų metu koridoriuose bus ribojamas judėjimas ir  kontaktas su kitų klasių mokiniais; kol bus vėdinama klasė, mokiniai, prižiūrimi budinčio mokytojo, laukia/ilsisi prie savo klasės (pažymėtoje zonoje) ar budinčio mokytojo sprendimu kitoje parinktoje vietoje (koridoriaus gale, lauke, I aukšto foje ar pan.).
    Rekomenduojame kuo daugiau ugdomosios veiklos (pamokų) organizuoti lauke, tad būtina pasirūpinti tinkama avalyne ir apranga (atsižvelgti į oro sąlygas).
    Pasibaigus pamokoms lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Patekti į mokyklą, esant būtinybei, bus galima suderinus iš anksto, paskambinus pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu ir iškvietus budintį darbuotoją.
    Į mokyklą 5–8 klasių mokiniai įeina per pagrindines mokyklos duris (įėjimas prie ąžuolo), viršutinius rūbus mokiniai nusirengia savo klasėse (pasikabina ant klasėse esančių kabyklų).
     Mokinių ugdymuisi skiriama nuolatinė klasė; mokytojai dalykininkai ateina į klasę; mokiniai išeina  į kabinetus tik per šias pamokas: muzikos, fizinio ugdymo, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, technologijų.
    Iš karto informuokite klasės auklėtoją/mokytoją, jei sukarščiavote, susirgote, pasijutote blogai. Informuokite klasės auklėtoją, jei šeimoje yra asmenų, kuriems nustatyta COVID-19 liga, yra saviizoliacijoje arba laukiama tyrimo rezultatų.
   Tikimės, kad visi būsime pilietiški, laikysimės drausmės ir tvarkos, saugosime vieni kitus ir patys save.  Linkėdami sveikatos, laukiame visų Jūsų grįžtančių dirbti ir mokytis mokykloje.
                                                                                                        
                                                                                                                            Direktorė Laima Mačernienė


       Mokiniai vaikščios į sporto salę (fizinio ugdymo pamokos), aktų salę (šokio pamokos), fizikos, informacinių technologijų, biologijos, žmogaus ir gamtos, chemijos ir technologijų pamokas. Į kitų dalykų pamokas ateis mokytojai.

Pavėžėjimas mokykliniu autobusu nuo 2021-06-02

 

2021-05-25

                                                             Gerbiami Mokiniai ir Tėveliai,


   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-05-19 nutarimu Nr. 364 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 330 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nuo 2021 m. gegužės 26 d. (trečiadienio) atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pradinio ugdymo mokiniams (1–4 klasėms).
     Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) nurodymu pradinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas: į mokyklą priimami tik sveiki mokiniai, neturintys ūmioms užkrečiamosioms ligoms būdingų simptomų (nekarščiuojantys, nesloguojantys, nekosėjantys ir pan.); 6 metų ir vyresni mokiniai viešose vietose, mokyklos koridoriuose turi dėvėti kaukes (pasirūpinkite, kad jūsų vaikas kasdien mokykloje turėtų kaukę); mokinius į mokyklą atlydintys suaugusieji privalo dėvėti kaukes ir gali palydėti vaikus iki mokyklos lauko durų, bet į mokyklą, siekiant užtikrinti mokinių ir mokytojų saugumą, maloniai prašome neužeiti. Į savo klasę 1–4 klasių mokiniai turi nueiti patys; esant būtinybei tėvams susitikti su mokytoju, susisiekite nuotoliniu būdu (skambučiu, žinute ar pan.); po pamokų tėvai laukia ir sutinka mokinius mokyklos kieme (prie ąžuolo) ir į mokyklą neužeina; mokykliniu autobusu pavežami mokiniai turi dėvėti kaukes; Nuo 8.10 val. iki pamokų pabaigos 15.00 val. mokykla bus užrakinama, pašaliniai asmenys neįleidžiami; pavėlavę ar dėl kitų priežasčių vėliau į mokyklą atvykę mokiniai į mokyklą bus įleidžiami paskambinę pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu; į lauką 1–4 klasių mokiniai bus išleidžiami organizuotai: į judriąsias pertraukas lauke galės išeiti kartu su savo klasės draugais lydimi klasės mokytojo; po vieną išeiti ir palikti mokyklos teritoriją nebus galima; rekomenduojame visiems 1–4 klasių mokiniams organizuotai, prižiūrimiems klasės mokytojo, valgyti mokyklos valgykloje nustatytu laiku prie klasei skirto stalo; iš namų atsinešus užkandžius, suderinus su klasės mokytoju, bus galima valgyti valgykloje kartu su pietaujančiais klasės draugais; pertraukų metu koridoriuose bus ribojamas judėjimas ir  kontaktas su kitų klasių mokiniais; kol bus vėdinama klasė, mokiniai, prižiūrimi mokytojo, laukia/ilsisi prie savo klasės (pažymėtoje zonoje) ar mokytojo sprendimu kitoje mokytojo pasirinktoje vietoje (koridoriaus gale, lauke, I aukšto foje ar pan.).
    Rekomenduojame kuo daugiau ugdomosios veiklos (pamokų) organizuoti lauke, tad būtina pasirūpinti tinkama avalyne ir apranga (atsižvelgti į oro sąlygas).
    Pasibaigus pamokoms lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Patekti į mokyklą, esant būtinybei, bus galima suderinus iš anksto, paskambinus pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu ir iškvietus budintį darbuotoją.
    Į mokyklą 1–4 klasių mokiniai įeina per pagrindines mokyklos duris (įėjimas prie ąžuolo), eina dešine mokyklos foje puse ir tada laiptine lipa į antrą aukštą, kuriame yra 1–4 klasių kabinetai; viršutinius rūbus mokiniai nusirengia savo klasėse (pasikabina ant klasėse esančių kabyklų).
   Mokytojų dalykininkų pamokos (dorinio ugdymo (tikybos), muzikos, anglų kalbos, šokio) vyks dalykams numatytuose kabinetuose. Į šias pamokas, nuskambėjus pirmam skambučiui, palydi klasės mokytojas, po pamokos mokinius parlydi mokytojas dalykininkas.
   Iš karto informuokite klasės mokytoją, jei sukarščiavote, susirgote, pasijutote blogai. Informuokite klasės mokytoją, jei šeimoje yra asmenų, kuriems nustatyta COVID-19 liga arba laukiama tyrimo rezultatų.
   Tikimės, kad visi būsime pilietiški, laikysimės drausmės ir tvarkos, saugosime vieni kitus ir patys save.  Linkėdami sveikatos, laukiame visų Jūsų grįžtančių dirbti ir mokytis mokykloje.
                                                                                                         
                                                                                                                           Direktorė Laima Mačernienė

2021-05-07

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021-05-10
         
Gerb. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene –
Mokiniai, Tėveliai, Darbuotojai,
     Vadovaudamiesi Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-576 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“ ir atsižvelgdami į Jūsų apklausoje išreikštą nuomonę dėl 1–10 klasių mokinių  profilaktinio tyrimo koronaviruso infekcijai diagnozuoti (savanoriško sutikimo testuotis SARS-CoV-2 antigeno testu), informuojame, kad nuo 2021-05-10 ugdymo procesas 1–10 klasių mokiniams bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas bus organizuojamas per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programą ,,Teams”. Mokiniai  prie kompiuterio esančiam mokytojui (-ams) turi būti matomi ir girdimi (įjungta vaizdo kamera ir mikrofonas).
   Mokytojui nusprendus, užduotys bus pateikiamos ir Eduka.klasė aplinkoje, skiriamos EMA pratybos ir kt. Visada atlikite jas, būkite atsakingi, konsultuokitės su mokytojais, kreipkitės pagalbos.     Kasdien nuosekliai sekite informaciją el. dienyne ,,Tamo“ (čia rasite vertinimo, lankomumo duomenis ir kitą su pamokomis, klasės veikla susijusią informaciją). Informaciją Jums patogiomis priemonėmis (Facebook, Messenger grupėse, skambučiais ar žinutėmis ir kt.) teiks klasių vadovai ir mokytojai. Kviečiame aktyviai bendradarbiauti, kad 2020-2021 m. m. užbaigtumėte sėkmingai ir tokiais rezultatais, kurie Jus džiugintų.
   Jei pasikeistų Jūsų sprendimas dėl savanoriško profilaktinio tyrimo koronaviruso infekcijai diagnozuoti (savanoriško sutikimo testuotis SARS-CoV-2 antigeno testu), (norint, kad visa klasė grįžtų mokytis kontaktiniu būdu, reikalingas 60 proc. klasės mokinių testavimas), prašome informuoti klasės auklėtoją, suderinę galėsime priimti kitus ugdymo proceso organizavimo sprendimus.
    Jei kyla klausimų, visada galite kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Romą Varnelienę (mob. tel. 8 698 49987), atsakingą už COVID-19 ligos valdymą Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre, ir/ar Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aušrą Gedgaudienę (mob. tel.8 600 36917),  direktorę Laimą Mačernienę (mob. tel. 8 616 33090).
    Linkėdami sveikatos, tikimės, kad visi būsime pilietiški, tolerantiški, laikysimės drausmės ir tvarkos, saugosime vieni kitus ir patys save.  
                                                                                                                        Direktorė Laima Mačernienė

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose

SARS-COV-2 ANTIGENO TESTAS-GREITAS PRIEKINĖS NOSIES LANDOS TYRIMAS

SAVIKONTROLĖS TESTAI MOKINIAMS

2021-03-21

                                                              Gerbiami Mokiniai ir Tėveliai,


   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-03-17 nutarimu Nr. 157 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nuo 2021 m. kovo 22 d. (pirmadienio) atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pradinio ugdymo mokiniams (1–4 klasėms).
    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) nurodymu pradinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas: į mokyklą priimami tik sveiki mokiniai, neturintys ūmioms užkrečiamosioms ligoms būdingų simptomų (nekarščiuojantys, nesloguojantys, nekosėjantys ir pan.); 6 metų ir vyresni mokiniai viešose vietose, mokyklos koridoriuose turi dėvėti kaukes (pasirūpinkite, kad jūsų vaikas kasdien mokykloje turėtų kaukę); mokinius į mokyklą atlydintys suaugusieji privalo dėvėti kaukes ir gali palydėti vaikus iki mokyklos lauko durų, bet į mokyklą, siekiant užtikrinti mokinių ir mokytojų saugumą, maloniai prašome neužeiti. Į savo klasę 1–4 klasių mokiniai turi nueiti patys; esant būtinybei tėvams susitikti su mokytoju, susisiekite nuotoliniu būdu (skambučiu, žinute ar pan.); po pamokų tėvai laukia ir sutinka mokinius mokyklos kieme (prie ąžuolo) ir į mokyklą neužeina; mokykliniu autobusu pavežami mokiniai turi dėvėti kaukes; Nuo 8.10 val. iki pamokų pabaigos 15.00 val. mokykla bus užrakinama, pašaliniai asmenys neįleidžiami; pavėlavę ar dėl kitų priežasčių vėliau į mokyklą atvykę mokiniai į mokyklą bus įleidžiami paskambinę pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu; į lauką 1–4 klasių mokiniai bus išleidžiami organizuotai: į judriąsias pertraukas lauke galės išeiti kartu su savo klasės draugais lydimi klasės mokytojo; po vieną išeiti ir palikti mokyklos teritoriją nebus galima; rekomenduojame visiems 1–4 klasių mokiniams organizuotai, prižiūrimiems klasės mokytojo, valgyti mokyklos valgykloje nustatytu laiku prie klasei skirto stalo; iš namų atsinešus užkandžius, suderinus su klasės mokytoju, bus galima valgyti valgykloje kartu su pietaujančiais klasės draugais; pertraukų metu koridoriuose bus ribojamas judėjimas ir  kontaktas su kitų klasių mokiniais; kol bus vėdinama klasė, mokiniai, prižiūrimi mokytojo, laukia prie klasės ar kitoje mokytojo pasirinktoje vietoje (koridoriaus gale, lauke, I aukšto foje ar pan.).
    Rekomenduojame kuo daugiau ugdomosios veiklos (pamokų) organizuoti lauke, tad būtina pasirūpinti tinkama avalyne ir apranga (atsižvelgti į oro sąlygas).
    Pasibaigus pamokoms lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Patekti į mokyklą, esant būtinybei, bus galima suderinus iš anksto, paskambinus pagrindinių mokyklos durų (įėjimas prie ąžuolo) skambučiu ir iškvietus budintį darbuotoją.
    Į mokyklą 1–4 klasių mokiniai įeina per pagrindines mokyklos duris (įėjimas prie ąžuolo), eina dešine mokyklos foje puse ir tada laiptine lipa į antrą aukštą, kuriame yra 1–4 klasių kabinetai; viršutinius rūbus mokiniai nusirengia savo klasėse (pasikabina ant klasėse esančių kabyklų).
   Mokytojų dalykininkų pamokos (dorinio ugdymo (tikybos), muzikos, anglų kalbos, šokio) vyks dalykams numatytuose kabinetuose. Į šias pamokas, nuskambėjus pirmam skambučiui, palydi klasės mokytojas, po pamokos mokinius parlydi mokytojas dalykininkas.
   Iš karto informuokite klasės mokytoją, jei sukarščiavote, susirgote, pasijutote blogai. Informuokite klasės mokytoją, jei šeimoje yra asmenų, kuriems nustatyta COVID-19 liga arba laukiama tyrimo rezultatų.
   Tikimės, kad visi būsime pilietiški, laikysimės drausmės ir tvarkos, saugosime vieni kitus ir patys save.  Linkėdami sveikatos, laukiame visų Jūsų grįžtančių dirbti ir mokytis mokykloje.
                                                                                                         
                                                                                                                        Direktorė Laima Mačernienė

   Pavėžėjimas mokykliniu autobusu nuo 2021-03-22

 

2021-01-18

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., vyksta nuotoliniu būdu.
Pagrindinis ugdymas po atostogų, nuo sausio 6 d., vyksta nuotoliniu būdu.
 
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu 

Prašymas dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo (Word formatu)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis

 

 

2020-11-06

SVARBI INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE NUO 2020-11-09 

      Dėmesio!
      Dėl  mokymo nuo 2020-11-09

    
    Informuojame, kad Kartenos seniūnijoje nuo 2020 m. lapkričio 9 d. stabdomas infekcinių ligų plitimą ribojantis režimas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr.1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (pirmadienio) organizuojama  kontaktinė veikla mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupėms: ,,Kiškučiams“, ,,Boružėlėms“, ,,Nykštukams“, priešmokyklinio ugdymo grupei ,,Bitės Ritės mokyklėlė“ ir pradinio ugdymo mokiniams (1–4 klasėms).
 
5–10 klasių mokiniai ir toliau bus ugdomi nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.                                                                                 
                                                                                                                      Direktorė Laima Mačernienė 

 

 2020-10-30

SVARBI INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMO MOKYKLOJE NUO 2020-11-03

     Dėmesio!
     Dėl  nuotolinio mokymo nuo 2020-11-03

   

   2020 m. spalio 20 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1074 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kretingos rajono savivaldybėje“ Kartenos seniūnijoje nuo 2020 m. spalio 20 d. paskelbtas infekcinių ligų plitimą ribojantis režimas. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) nuolat informuojant ir stebint situaciją Kartenos seniūnijoje, šis įsakymas nėra atšauktas. Todėl, siekiant išvengti tolesnio ūmių užkrečiamųjų ligų plitimo ir mažinti/šalinti pavojų mokinių sveikatai, Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre po Rudens atostogų nuo 2020-11-03  ugdymo procesas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 1–10 klasių mokiniams ir toliau organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kol Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus nustatyta kitaip.
   Dirbantys tėvai (jei neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu) turi teisę kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais galite kreiptis į SODRĄ dėl ligos išmokos.       .                                                                                                                                                                               

                                                                                                                         Direktorė Laima Mačernienė

 

2020-10-22

SVARBI INFORMACIJA DĖL COVID-19(CORONOVIRUSO INFEKCIJOS) IR NUOTOLINIO MOKYMO MOKYKLOJE

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kretingos rajono savivaldybėje

Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymas dėl ypatingų aplinkybių Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre paskelbimo ir ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms

NVSC algoritmai

Algoritmas  srautu Covid-19    

      Dėmesio!
      Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) ir nuotolinio mokymo

  

   Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) 2020-10-17 (šeštadienį) informavus apie Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre nustatytus COVID-19 ligos atvejus (3 pedagogams ir 1 ugdytiniui) buvo pateiktos rekomendacijos/nurodymai dėl ugdymo proceso ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir 1-10 klasėse organizavimo nuotoliniu būdu. Siekiant išvengti tolesnio ūmių  užkrečiamųjų ligų plitimo ir mažinti/šalinti pavojų mokinių sveikatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 ,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 priedo 3.1.4. papunkčiu, susidarius ypatingoms aplinkybėms, nuo 2020-10-19 iki 2020-10-30 Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
     Primename, kad priešmokyklinio ugdymo ir 1–10 klasių mokiniams nuo 2020-10-26 iki 2020-10-30 yra Rudens atostogos.
    2020-10-19 (pirmadienį) nuo 11.00 val. iki 16.00 val. Klaipėdos dezinfekcijos ir sanitarijos centras atliko dezinfekciją mokyklos patalpose.
    2020 m. spalio 20 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1074 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kretingos rajono savivaldybėje“ Kartenos seniūnijoje nuo 2020 m. spalio 20 d. paskelbtas infekcinių ligų plitimą ribojantis režimas.        
     Dirbantys tėvai (jei neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu) turi teisę kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais galite kreiptis į SODRĄ dėl ligos išmokos.
      Išlikime ramūs, būkime pilietiški, tolerantiški ir atsakingi. Būkime sveiki.
                                                                                                                          Direktorė Laima Mačernienė   

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner