Ugdymo planas 2021/2022 m. m.

 

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2022-2023 m.m.

Įsakymas dėl Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr.V1-22 „Dėl Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 2021–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai

 Tvarkos:

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DOKUMENTŲ IR IŠRAŠŲ DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOJE „KONTORA“ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio individualios pažangos ir pasiekimų stebėsenos tvarkos aprašas

Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

 

Mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių socialinės veiklos organizavimo tvarka

Mokymosi pagalbos mokiniams teikimo tvarka

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos-daugiafunkcio centro ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarka

Mokinių, atleistų nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, užimtumo, mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarka

Mokinių neformaliojo švietimo organizavimo atostogų metu tvarka

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner