Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

„Vaiko protas primena žibintą – jis apšviečia viską aplink“.
(Alison Gopnik)

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Papūgėlės“ Kartenos vidurinėje mokykloje (dabar Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras) buvo atidaryta 2011 m. rugsėjo 1 dieną. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. grupės pavadinimas pakeistas į „Boružėlių“. Ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 3–5 metų vaikučiai iš Kartenos miestelio ir aplinkinių kaimelių.

Ugdant ikimokyklinuką, plėtojamos įvairios vaiko kompetencijos (meninė, pažintinė, socialinė, sveikatos saugojimo, komunikavimo), lemiančios asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, formuojamos ekologinės ir etnokultūrinės nuostatos, puoselėjamos tautinės savimonės tradicijos, skatinamas vaiko savarankiškumas, iniciatyvumas, užtikrinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumas.

Grupėje veiksmingai ir kūrybingai ugdoma ikimokyklinuko asmenybė. Vaikai skatinami reikšti jausmus, mintis, vertinti savo galimybes, bendrauti su kitais vaikais ir suaugusiais, tikėti savo sėkme. Daug dėmesio skiriama kryptingam darbui, patyriminiam ugdymui, gamtamoksliniam pažinimui, pradėto darbo baigimui, darbo vietos sutvarkymui, probleminių užduočių sprendimui, didaktiniams žaidimams, knygelių skaitymui. Ugdyme naudojama STEAM metodika. Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių emociniam intelektui ir savęs pažinimui. Organizuojama bendra visos grupės veikla („Ryto ratas“, renginiai, popietės), veikla grupelėse (projektai, bendri kūrybiniai darbai, eksperimentavimas, tyrinėjimai, diskusijos ir kt.), savarankiška veikla, individualių gebėjimų lavinimo veikla (loginės ir rašto pradmenų pratybos, individualus bendravimas su auklėtoja ir kitais specialistais – logopede, meninio ugdymo mokytojais). Taigi ugdant ikimokyklinukus naudojami tradiciniai ir netradiciniai ugdymo metodai, priemonės bei šiuolaikinės technologijos.

Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikučiai – dažni mokyklos renginių, švenčių dalyviai. Vaikų kūrybiniai darbai puošia grupės ir mokyklos edukacines erdves.

Grupė nuo 2021 m. dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos „Futboliuko“ projekte.

Tėvai aktyviai dalyvauja vaiko ugdomojoje veikloje, grupės šventėse, išvykose, mokyklos organizuojamose vaikų saviraiškos renginiuose, domisi vaiko pasiekimais.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ vaikučius globoja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Mackevičienė, Kristina Serepinė ir vaikų priežiūros darbuotoja Irena Mickuvienė.

                           

                                         

Atnaujinta 2022-11-08


 

„Buvimas su vaikais gydo sielas“. (F. Dostojevskis)

2015 m. rugsėjo 1 d. Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre buvo atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė „Kiškučiai“, kurią lanko 1,5–3 metų vaikučiai iš Kartenos miestelio ir aplinkinių kaimelių.

Ugdant ikimokyklinuką, plėtojamos įvairios vaiko kompetencijos (meninė, pažintinė, socialinė, sveikatos saugojimo, komunikavimo), lemiančios asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje didelis dėmesys skiriamas vaiko individualumui, jo gebėjimų raiškai, pažintinei veiklai, kuriama saugi, vaiko poreikius atitinkanti ugdymo (si) aplinka. Grupė įsikūrė jaukiose, spalvingose patalpose, kuriose suformuotos patogios vaiko veiklai erdvės, pritaikyti funkcionalūs baldai, naudojami mažųjų amžių atitinkantys žaislai, saviraišką skatinančios priemonės. Vaikai raginami aktyviai veikti, tyrinėti, patirti atradimo džiaugsmą. Ugdymui naudojama STEAM metodika. Daug dėmesio skiriama smulkiosios motorikos, akių ir rankos koordinacijos, kalbos lavinimui, žaidimams, sveikatinimo programoms ir akcijoms, knygelių skaitymui, bendriems kūrybiniams darbams. Organizuojamos mažųjų „kiškučių“ kūrybinių darbelių teminės parodėlės. Grupės vaikučiai – įvairių mokyklos švenčių, renginių, projektų dalyviai.

Tėvai aktyviai dalyvauja vaiko ugdomojoje veikloje, grupės šventėse, popietėse, domisi vaiko pasiekimais.

Mažuosius mokyklos bendruomenės narius globoja ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Narkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Vosilė ir vaikų priežiūros darbuotoja Jadvyga Anužytė.

                      

                            

Atnaujinta 2022-11-10


 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Nykštukai“ Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre buvo atidaryta 2016 m. rugsėjo 1 dieną. Tuomet grupėje buvo ugdoma 12 vaikų, šiuo metu - 18 ugdytinių. Ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 4–5 metų vaikučiai iš Kartenos miestelio ir aplinkinių kaimų.

Ugdymo procesas grupėje vykdomas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko indvidualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinama saugi, ugdymąsi skatinanti aplinka. Ugdytiniai dalyvauja kūrybinėse, sportinėse, kultūrinėse bei pažintinėse veiklose, vaikai skatinami tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti. Plėtojami ikimokyklinukų komunikavimo gebėjimai: ugdytiniai skatinami reikšti savo mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, juos atpasakoti, kurti. Daug dėmesio skiriame matematinių gebėjimų ugdymui ir raidžių pažinimui. Žaidžiami vaidmeniniai ir grupiniai žaidimai, skatinamas geras vaiko elgesys, pastebima kiekvieno individuali pažanga. Ugdymo procese naudojama STEAM metodika. Dalyvaujame įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose projektuose.

Didelis dėmesys skiriamas patyriminiui ugdymui, vaiko tautinės savimonės formavimui ir sveikatos stiprinimui, dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos „Futboliuko“ projekte.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ vaikai dalyvauja mokyklos renginiuose. Domisi ugdymo užduotimis. Vaikų kūrybiniai darbai puošia grupės ir mokyklos edukacines erdves.

Orentuojamės į vaiko ugdymosi kokybės gerinimą, bendradarbiaujant su šeima. Tėvai aktyviai dalyvauja ugdomojoje veikloje, šventėse, domisi vaikų pasiekimais

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ vaikučius globoja ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronė Venckauskienė, Lina Vosilė  ir vaikų priežiūros darbuotoja Ramutė Sermontienė.

  

              

Atnaujinta 2022-11-10


 

 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas 2011-2019 m.m.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Kartenos vidurinėje mokykloje atsidarė ikimokyklinio ugdymo „Papūgėlių“ grupė, kurią lankė dvidešimt 3–5 metų vaikučių iš Kartenos miestelio ir aplinkinių kaimelių. Grupės vaikučius 2011-2014 m.m. ugdė vyresnioji auklėtoja Ingrida Zajančauskaitė, jai talkino auklėtojo padėjėja Vaida Slušnienė.

Mažieji įsikūrė naujai įrengtose jaukiose, spalvingose patalpose, kurias įrengti padėjo ir nuoširdžiai talkino ikimokyklinukų tėveliai: R. Laurinavičius, A. Domarkas, T. Kundrotas, A. Slušnys. L. Mitkus padovanojo gražias medines duris į vaikučių miegamąjį kambarį.
Vaikams sudarytos puikios sąlygos tenkinti įvairius savo poreikius: žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti ir t.t. Jau nuo pat ikimokyklinio ugdymo pradžios užsimezgęs gražus tėvelių ir mokyklos bendradarbiavimas plėtojasi ir ugdomojoje veikloje. Mokykloje suorganizuota ikimokyklinio ugdymo grupės tėvelių ir vaikučių rudens gėrybių paroda „Rudens karalystėje“, bei Kalėdinių puokščių parodėlė.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo grupės pavadinimas pakeistas į „Boružėlių“.

Vaikučius 2014-2019 m.m. ugdė, globojo auklėtojos: Agnė Dargienė, Eglė Geležinienė, Danutė Tamošauskienė, Laima Narkienė, Lina Vosilė, Agnė Pakalniškytė o joms talkino auklėtojo padėjėja Vaida Slušnienė.

                          
                                nuotr. „Papūgėlių“ grupė 2011 metais

Daugiau nuotraukų fotogalerijoje

Plačiau apie ikimokyklinio ugdymo veiklą 2011-2014 m.m.

 

 

 

Atnaujinta 2022-11-14 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner